Slogan en kernwaarden

De slogan van VPCO De Viermaster is:

"Leren wat ertoe doet"Kernwaarden

Geïnspireerd
Deskundig
Gemotiveerd
Dienstbaar


Wat bedoelen we met onze kernwaarden?

Geïnspireerd door geloof, hoop en liefde
In samenspraak met ouders geven de scholen vorm aan hun christelijke grondslag. Ze sluiten aan bij de diversiteit in de protestants christelijke geloofsovertuigingen en tradities. Vanuit respect en waardering voor verschillen, houden we rekening met elkaar en geven we elkaar ruimte en vertrouwen. Het is de basis om samen de kinderen te vormen en toe te rusten met geloof, hoop en liefde en hen te laten ervaren dat ze in vertrouwde handen zijn.
Alle medewerkers zijn christen en leven actief mee in hun eigen kerkelijke gemeente. Ze dragen het Evangelie uit aan de kinderen en zien dit als de Bijbelse opdracht.
Vanuit een open toelatingsbeleid verwelkomen de scholen hun leerlingen, waarbij van ouders wordt verwacht dat ze de christelijke grondslag onderschrijven of respecteren.

Deskundig werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
De sfeer in de scholen is gebaseerd op vertrouwen, liefde en geborgenheid, want kinderen komen tot hun recht in een veilige schoolomgeving. We gaan voor goede leeropbrengsten en resultaten voor alle leerlingen. Daarom bieden we het onderwijs op verschillende niveaus aan en doen we recht aan het unieke van elk kind.
De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen krijgen volop  aandacht, We kijken ook naar de toekomst door aandacht te besteden aan de vaardigheden voor de 21e eeuw. Kinderen leren van en met elkaar, ontwikkelen hun sociale vaardigheden, leren op jonge leeftijd een vreemde taal en werken met moderne (digitale) leermiddelen.
Vanuit een eigen onderwijsconcept geven de scholen passend onderwijs. Op elke school is duidelijk wat er mogelijk is, zowel in extra aandacht als extra uitdaging.
We bieden medewerkers een aangename werkomgeving en volop mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen door regelmatige scholing en het onderling uitwisselen van ervaring.
We betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind. In het functioneren van de school hebben ze een belangrijke bijdrage vanuit meehelpen en meedenken.

Gemotiveerde leerkrachten die doorgeven en voorleven
De vereniging en de scholen vormen een gemeenschap waarin mensen van jong tot oud samen leren, oefenen, delen, elkaar ruimte bieden en groeien. Kinderen leren dat ze iets kunnen betekenen voor anderen en dat ze kunnen bijdragen aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving. We voeden hun zelfvertrouwen, zodat ze leren hun kracht en kwetsbaarheid te laten zien en in verbinding te blijven met zichzelf en met de ander.
Volwassenen hebben een belangrijke taak in het doorgeven en voorleven van alles wat in onze beleving waardevol is. Daarom kunnen leerlingen rekenen op leerkrachten die gemotiveerd zijn en hun vakkundigheid, persoonlijkheid, talenten en gaven volop inzetten voor de leerlingen.

Dienstbaar aan onze omgeving
De scholen besteden aandacht aan wat er in de maatschappij gebeurt, zodat kinderen zicht krijgen op de wereld om hen heen en hiermee leren omgaan. Onze doorgaande leerlijnen reiken verder dan de basisschool, ook vroeg- en voorschoolse educatie en de aansluiting met het voortgezet onderwijs horen daarbij. Daarnaast onderhouden we warme contacten met kerken en maatschappelijke organisaties in onze omgeving en zijn we  open in het delen van informatie over onze resultaten, ontwikkelingen, plannen en initiatieven. 

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS