Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Binnen de scholen van onze vereniging is een klachtenregeling vastgesteld.

Niet alleen ouders, maar iedereen die deel uitmaakt van de school, kan een klacht indienen.

Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als u met een klacht niet ergens anders terecht kunt.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en directeur (managementteam) op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dit echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op deze klachtenregeling.

Welke klachten?

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van de leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie en grensoverschrijdend gedrag als seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Hoe werkt de regeling?

Om tot een zorgvuldige behandeling van de klachten te komen heeft elke school twee vertrouwenspersonen (een interne en een externe vertrouwenspersoon).

Ook heeft het bestuur zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.
Adresgegevens:

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden Haag
Tel. 070 - 3861697
Fax 070 - 3020836
E-mail: info@gcbo.nl
Website: 
GCBO | Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs | GCBO

 

Als u een klacht heeft, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon op school. De naam van de vertrouwenspersoon op uw school wordt vermeld in de schoolgids.

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag kan de vertrouwenspersoon u, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.

Als het laatste het geval is, begeleidt de vertrouwenspersoon bij de verdere procedure.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Landelijke Klachtencommissie.

De klachtencommissie behandelt de klacht aan de hand van een vastgestelde procedure.

De door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen zijn:
Vertrouwenspersonen (extern)
Mw. G. Verhoeven   
Mw. M. Haagmans
(jeugdverpleegkundigen en extern vertrouwenspersonen bij Hulpverlening Gelderland Midden, afd. West, Tel. 088 - 3556000)

 

De volledige klachtenregeling kunt u downloaden via de volgende link: Klachtenregeling VPCO De Viermaster

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS