Medezeggenschap

Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Centraal functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR wordt gevormd door vertegenwoordigers van de MR-en van de scholen. Elke MR vaardigt een lid uit de personeelsgeleding en een lid uit de oudergeleding af.
De GMR houdt zich bezig met nieuw en veranderend beleid voorzover dat van toepassing is voor alle scholen (bijvoorbeeld de vaststelling van het bestuursformatieplan of de hoogte van de ouderbijdrage).

De GMR hanteert een reglement dat in februari 2017 opnieuw is vastgesteld. Dit reglement is op elke school aanwezig.  Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de directeur/bestuurder en de GMR.

Klik ​hier voor het Jaarverslag 2022-2023 van de GMR.

 

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS